Společnost ADEXILIS Czech Republic/Slovakia, s. r. o., se sídlem Krčméryho 6971/19, 811 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 50 618 989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 115964/B (dále jen jako „společnost“), tímto reklamačním řádem (dále jen „Řáď‘) informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).

Úvodní ustanovení

 • Tento Řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisu, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.
 • Tento Řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu www.diamondlily.cz.
 • Tento Řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 01.01.2022.

Práva kupujícího z vadného plnění

 • Společnost odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:
  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  • se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisu.
 • Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
 • Kupující má právo na náhradu nákladu účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
  • u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

Místo uplatnění reklamace

 • Společnost reklamaci přijme v sídle společnosti nebo na emailové adrese info@adexilis.com.

Podmínky a forma uplatnění reklamace

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.
 • Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnosti sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 • Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno od společnosti, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.
 • Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat společnosti reklamované zboží.
 • Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.

Lhůta k vyřízení reklamace

 • Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.
 • Kupující je oprávněn a rovněž povinen se o průběhu reklamace informovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@adexilis.com.

Možnost odvolání

Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučuje se obrátit se emailem na adresu info@adexilis.com. Tím není nijak dotčeno právo kupujícího na mimosoudní či soudní přezkum.